Svátky

Obchodní podmínky

Pro nákup v našem internetovém obchodě / e-shopu jsou platné tyto obchodní podmínky. Blíže vymezují a upřesňují práva a povinosti pro-vozovatele a dodavatele, kterým je Tomáš Strejc, IČ: 64351947,DIČ: CZ7211122160, na straně jedné,  a kupující (zákazník, spotřebitel) na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/ 1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).  Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 

Provozovatel a dodavatel       Tomáš Strejc, IČ: 64351947
DIČ: CZ7211122160 
Sídlo provozovny: Náměstí Míru 40 
344 01 Domažlice- Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně 
jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebi-
tel a na druhé straně dodavatel. 

- Zákazníkem našeho internetového obchodu / e-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

- Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo i jiné podnika-telské činnosti.

- Kupující, který není spotřebitel, je velkoodběratel, který nakupuje vý-robky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v roz-sahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

Kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného znění objednávky kupujícího dodavateli. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Dodavatel je povinen e-mailem nebo telefonicky  nepro-dleně potvrdit její obdržení. Kupující je povinen v objednávce správně a úplně vyplnit své údaje včetně e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvr-zuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu e-shopu. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi sezná-mit.
 
Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tzímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména
v případě nákupu zboží  "na objednávku" , které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před u-zavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo  poštovní složenkou  na jeho adresu a to v co nejkratším možném termínu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující jž zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.
 
Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)   
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body). V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, požadujeme dodržení níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás písemně (e-mailem), že žádáte odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. 
  V případě, že zboží již bylo doručeno a převzato, za následujících podmínek je možno jej  zaslat zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt.
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- musí být nepoškozené a nepoužité, s originálním dokladem o koupi
Zboží doporučujeme pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu, nezasílat dobírkou.
Při splnění  všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude po jeho doručení zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. 
  V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo,  odmítnout vrácené zboží nebo snížit částku (obvykle ve výši 20%), za kterou bude zboží přijato zpět, dle ust. § 53 občanského zákoníku. 
         
Dodací podmínky
Objednané zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu zpravidla 5-10 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pouze v případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje, dle svých možností snížit dodací lhůtu na co nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.
  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění objednávky se považuje dodání zásilky na uvedené místo.

Dopravu na adresu určení zajištuje prodávající:
  Prostřednictvím České pošty po celé ČR
- Obchodním balíkem s dobírkou na uvedenou adresu, nejpozději druhý pracovní den po dni podání.
- Službou EMS s dobírkou k dodání následující pracovní den do 14:00 hod, v sobotu, a ve vybraných místech i v neděli a státem uznaný svátek.

Prostřednictvím PPL po celé ČR
- Produkt PPL Soukromá adresa, běžná dodací lhůta do 18:00 hod následující pracovní den.
  Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, náklady na dopravu zboží a balné rozlišujememe podle  zvoleného způsobu. Cena je vždy zobrazena při objednávání v nákupním košíku.

Při platbách v internetovém platebním systému PayPal platí výše uvedené podmínky a poplatek za dobírku není zákazníkovi účtován.

Převzetí zboží
Zákazník je povinnen zkontrolovat při předání stav zboží. Pokud zboží jeví viditelné známky poškození zákazník je oprávněn zboží nepřevzít. Skutečnost neúplné, nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem dodavateli. Na pozdější uplatnění poškození zboží způsobené dopravou při převzetí není nárok. Za pří-padné škody vzniklé během přepravy nebere prodávající zodpo-vědnost.

Ochrana osobních dat
Prodávající prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím za ú-čelem kvalitní služby, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a budou ochráněny před zneužitím.
  Zákazník souhlasí se shromažďo-váním a používáním informací o něm a jeho nákupech v našem internetovém obchodu za výše stanovených podmínek.

Prodej a platba za zboží
Do doby zaplacení úplné ceny zboží je jeho majitelem prodávající. Uhrazení plné částky je provedeno dobírkou skrze smluvní spediční společnost (Česká pošta, PPL) nebo bankovním převodem (PayPal), kdy na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

Závěrečná ustanovení
Dle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. je každá objednávka závazná. V případě, že objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny k vymáhání společnosti tomu určené včetně všech nákladu s tím spojených. Upozorňujeme, že takový zákazník bude zveřejněn na seznamu dlužníků na našich www stránkách dokud nedojde k vyrovnání všech dlužných částek.

Máte-li zájem o doplňující informace k našim Obchodním podmínkám, nebo o úpravu některé z podmínek, kontaktujte nás na e-mailu: info@oriental-nagual.cz. Rádi Vám vyjdeme vstříc, bude-li to jen trochu možné. 

 

 
Lapis Lazuli Turquoise
Lapis Lazuli  Turquoise
Stříbrný přívěs Ag 925
Lapis Lazuli Amber
Lapis Lazuli  Amber
Lapis Lazuli / Amber
Lapis Lazuli Amber
Lapis Lazuli  Amber
Lapis Lazuli / Amber

 

undefined

undefined

undefined